Home Biznes RESBUD SE (23/2022) Raport bieżący nr 23/2022: Rejestracja siedziby Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Current Report no. 23/2022: Registration of the Company’s registered office in the Republic of Poland

RESBUD SE (23/2022) Raport bieżący nr 23/2022: Rejestracja siedziby Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Current Report no. 23/2022: Registration of the Company’s registered office in the Republic of Poland

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd RESBUD SE („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raportach bieżących nr 10/2011 z dnia 5 lipca 2022 roku oraz nr 14/2022 z dnia 13 września 2022 roku zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki RESBUD SE z dotychczasową siedzibą w Tallinnie, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (rejestr Arriregister nr 14617750).

Przeniesienia siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do miejscowości Modlniczka dokonano na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). W wyniku przeniesienia siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uległa firma pod którą prowadzona jest działalność Spółki.

Aktualne dane Emitenta to: RESBUD SE z siedzibą w Modlniczce przy ul. Zielna 20, 32-085 Modlniczka; NIP: 5130282962.Procedura przeniesienia siedziby do Polski nie spowodowała żadnych zmian w zakresie notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

[English version]

The Management Board of RESBUD SE (the „Issuer”), with reference to the information provided in Current Reports no. 10/2011 dated July 5, 2022 and no. 14/2022 dated September 13, 2022, announces that on December 29, 2022, the District Court for Krakow -Śródmieście in Krakow, XII Economic Division of the National Court Register, registered RESBUD SE with its current registered office in Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia (Arriregister register no. 14617750).

The transfer of the Company’s registered office and the seat of the Company’s Management from Tallinn, Republic of Estonia, to the territory of the Republic of Poland to Modlniczka was made on the basis of Article 8 (1) and (6) of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of October 8, 2001 on the Statute of the European Company (SE). As a result of the transfer of the registered office to the territory of the Republic of Poland, the name under which the Company’s business is conducted did not change.

The Issuer’s current details are: RESBUD SE with its registered office in Modlniczka at Zielna 20 Street, 32-085 Modlniczka; NIP: 5130282962. The procedure of transferring the registered office to Poland did not result in any changes in the listing of the Company’s shares on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange.

The certificate of listing is attached to this report.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ