Home Biznes STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2022) Zgoda Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na zawarcie Aneksu do Umowy Koncesyjnej

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (4/2022) Zgoda Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na zawarcie Aneksu do Umowy Koncesyjnej

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: “Stalexport Autostrady S.A.” lub “Emitent”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku został poinformowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: “SAM S.A.” lub “Koncesjonariusz”) o podjęciu w dniu 2 lutego 2022 roku przez Radę Nadzorczą SAM S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do Umowy Koncesyjnej z dnia 19 września 1997 roku na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) – Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów Płatnej Autostrady oraz eksploatację na tym odcinku (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem nr 1, Aneksem nr 2, Aneksem nr 3, Aneksem nr 4, Aneksem nr 5 i Aneksem nr 6), zwanej dalej “Umową Koncesyjną”, której stronami są SAM S.A. i Minister Infrastruktury, poprzez podpisanie Aneksu nr 7 do Umowy Koncesyjnej (dalej jako “Aneks”).

Projekt Aneksu w brzmieniu przedłożonym do akceptacji Radzie Nadzorczej SAM S.A. zakłada m.in. zmianę zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych oraz zrzeczenie się przez SAM S.A. roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa za wzmocnienie podpór wiaduktu M48 w kwocie ok. 13 mln zł (netto).

Zarząd SAM S.A. szacuje, że wskutek zmiany zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych wysokość ich kosztów ulegnie zmniejszeniu o kwotę ok. 78 mln zł (netto).

Projekt Aneksu przewiduje, iż alokacja oszczędności jakie mogą wyniknąć ze zmiany zakresu pozostałych do realizacji robót budowlanych nastąpi zgodnie z Mechanizmem Przepływu Środków Pieniężnych, o którym Emitent poinformował w Raporcie nr 95/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W przypadku zawarcia Aneksu Emitent poinformuje o takim zdarzeniu w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ