Home Biznes EFEKT SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

EFEKT SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. (zwanej dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Krakowie, zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

Raporty roczne:

– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 11 kwietnia 2023 roku;

– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 11 kwietnia 2023 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2023 – 17 maja 2023 roku;

– za III kwartał 2023 – 31 października 2023 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– 18 września 2023 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2023 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz II kwartał roku obrotowego 2023.

Podstawa prawna:

– par. 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

– art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ