Home Biznes IMPERIO ASI SA (2/2023) Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Cosma Group S.A. oraz umowy pożyczki z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

IMPERIO ASI SA (2/2023) Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Cosma Group S.A. oraz umowy pożyczki z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 30.08.2022 r. w którym przekazał informację o zawarciu pomiędzy kluczowymi udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: „CC”) a także Emitentem oraz z Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „CG” lub „spółka CG”) i akcjonariuszami CG tj. Panem Arturem Górskim i Panem Januarym Ciszewskim (udziałowcy CC w tym Emitent oraz akcjonariusze CG dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami” a wszystkie strony Umowy „Stronami”) umowy wspólników CC oraz akcjonariuszy spółki CG (dalej: „Umowa Wspólników”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7.02.2023 r. Emitent zawarł wraz z pozostałymi Stronami Umowy Wspólników umowę wsparcia do Umowy Wspólników (dalej: „Umowa Wsparcia”).

Umowa Wsparcia została zawarta w wyniku wykonania postanowień Umowy Wspólników, w której Strony zobowiązały się do udzielenia CC, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzasadnionego ekonomicznie wsparcia w celu pozyskania przez nią dodatkowych środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności.

Strony ustaliły, że w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania połączenia CC z CG Zarząd CG zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki CG (dalej „NWZA”), z porządkiem obrad przewidującym podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego CG, w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. w ramach realizacji prawa poboru przysługującego akcjonariuszom spółki CG w tym Emitentowi), poprzez emisję 49.699.620 nowych akcji spółki CG, za cenę emisyjną jednej nowej akcji wynoszącą 0,18 zł, a każda ze Stron w tym Emitent wykona przysługujące jej prawo poboru. Jednocześnie postanowiono, że zapisy te tracą moc z chwilą podpisania co najmniej przez CC lub przez CG z inwestorem zewnętrznym umowy inwestycyjnej przewidującej bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe tego inwestora na poziomie odpowiadającym przynajmniej 7.000.000 zł.

Ponadto, w ramach Umowy Wsparcia postanowiono o udzieleniu przez część Stron w tym przez Emitenta krótkoterminowego (o czym poniżej), zwrotnego finansowania bieżącej działalności CC w postaci niezabezpieczonych pożyczek z oprocentowaniem na warunkach rynkowych do kwoty 4.466.474,97 zł.

CC (a po połączeniu CG) przeznaczy pozyskane środki na (1) dalszy rozwój dystrybucji w kanale aptecznym oraz pozostałych, (2) rejestrację surowców farmaceutycznych, (3) rejestrację wyrobów medycznych. Niezależnie od udzielonego wsparcia finansowego Strony kontynuują prowadzone dotychczas działania ukierunkowane na zaangażowanie inwestora zewnętrznego do CC lub spółki CG.

Jednocześnie Emitent informuje, że w wykonaniu Umowy Wsparcia zawarł w dniu dzisiejszym umowę pożyczki z CC na podstawie, której Emitent udzielił CC jako pożyczkobiorcy pożyczki w łącznej kwocie 504.363,59 zł. z oprocentowaniem na warunkach rynkowych (dalej Pożyczka). Pożyczka została udzielona na okres do dnia 5.08.2023 roku, przy czym w określonych przypadkach termin zwrotu pożyczki został wydłużony do dnia 31.12.2023 r.

Realizacja ww. Umowy Wsparcia może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ