Home Biznes ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy ZUE a Zarządem Dróg Miasta Krakowa (Zamawiający), dotycząca realizacji zadania: „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022 – 2025” (Umowa).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Wartość netto Umowy: 120,6 mln zł.

Wartość brutto Umowy: 148,4 mln zł.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę na roboty i prace objęte Umową oraz okres rękojmi wynosi 4 lata.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu prac w ustalonych terminach czy też opóźnienia w usunięciu usterek. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, natomiast w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Spółce karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy. Łączna suma naliczonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu Umowy nie może przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1 507 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ