Najnowsze

Przeżyj oszałamiający spektakl bijącej rekordy światowej trasy koncertowej Coldplay „Music Of The Spheres” Lato 2022 – ruch lotniczy w Polsce wraca do normy, trudniej podróżowało się m.in. z Czech i Niemiec HAUSER ogłasza pierwszą solową trasę. Zagra dwa koncerty w Polsce Niepewność paraliżuje branżę turystyczną Amazon Prime obchodzi swoje pierwsze urodziny w Polsce nową akcją dla klientów, Ekskluzywne Okazje Amazon Prime, od 11 do 12 października

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 16.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza Hotel przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 roku.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi są dostępne na stronie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. – Walne zgromadzenia (efektsa.pl)

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 – 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ