Home Biznes PAMAPOL SA (23/2022) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

PAMAPOL SA (23/2022) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Pamapol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie z dnia 18 sierpnia 2022 r. dotyczące zawarcia umowy o ustanowienie zastawu finansowego i zastawu rejestrowego na akcjach Spółki.

Zarząd Spółki przypomina, iż zawiadomienie dotyczące wymienionego zdarzenia otrzymane przez Spółkę od Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz MP Inwestors Société responsabilité limitée zostało przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 22/2022

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym jest następująca:

„FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka 3c, 30-347 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440 („Towarzystwo”), działając w imieniu własnym jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”, „FORUM 109 FIZ”) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1672 („Zawiadamiający”), działając na podstawie

art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69a ust. 3 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia

o zawarciu przez podmiot zależny od FORUM 109 FIZ – AMERYKANKA STRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu („AMERYKANKA”) umowy o ustanowienie zastawu finansowego i zastawu rejestrowego, której przedmiotem jest 28.247.407 akcji zwykłych na okaziciela Pamapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu („Spółka”), stanowiących 81,29% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadanych bezpośrednio przez AMERYKANKA.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU

W dniu 11 sierpnia 2022 r. pomiędzy AMERYKANKA, jako zastawcą, a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako zastawnikiem, zawarta została umowa zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na akcjach, na podstawie której ustanowiono zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na 28.247.407 akcjach Spółki, stanowiących 81,29% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadanych przez AMERYKANKA.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I. Fundusz posiadał pośrednio, poprzez AMERYKANKA (podmiot zależny od MP Inwestors S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP Inwestors”), który był podmiotem zależnym od FORUM 109 FIZ), 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, a żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiada akcji Spółki.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI

Po zdarzeniu opisanym w pkt I. Fundusz posiada pośrednio, poprzez AMERYKANKA (podmiot zależny od MP Inwestors, który jest podmiotem zależnym od FORUM 109 FIZ), 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, a żaden inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo nie posiada akcji Spółki.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, przed jak i po zdarzeniu opisanym w pkt I. podmiotem zależnym od Funduszu posiadającym akcje Spółki była i jest AMERYKANKA (podmiot zależny od

STRUKTURA sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu i MP Inwestors), natomiast brak było i jest innych podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3) LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, nie występowały ani nie występują wobec funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, Zawiadamiający, ani żaden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ani żaden z ich podmiotów zależnych, nie posiadali przed zdarzeniem opisanym w pkt I ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy

o Ofercie. Tym samym funduszom zarządzanym przez Towarzystwo nie przysługiwało ani nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz pkt 8) Ustawy o Ofercie.

VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ

Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa

w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi w przypadku funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego odpowiednio: 28.247.407 głosów; 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ