Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ( „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 16 maja 2022 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informację, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 9 maja 2022 r., rozliczonej w dniu 11 maja 2022 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, Fundusz posiadał 35.165.137 akcji Spółki, co stanowiło 14,999% kapitału zakładowego Spółki i dawało 35.165.137 głosów, co stanowiło 14,999% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, Fundusz posiada 35.193.953 akcji Spółki, co stanowi 15,01% kapitału zakładowego Spółki i daje 35.193.953 głosów oraz stanowi 15,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ