Home Biznes ZUE SA (2/2023) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

ZUE SA (2/2023) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje o otrzymaniu od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zawiadomienia o przekroczeniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku przejęcia zarządzania funduszami NNLife OFE i NNLife DFE przez Towarzystwo. Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje poniżej.

„Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) – (Ustawa), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r. , na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki ZUE S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 5%.

Przed przejęciem zarządzania

Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 (słownie: zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 1 461 659 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 6,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 461 659 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,35% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Po przejęciu zarządzania

Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 1 461 659 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 6,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 461 659 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,35% udziału w ogólnej liczbie głosów;

w tym NNLife OFE posiadał 1 461 659 akcji (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) stanowiących 6,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 461 659 głosy (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,35% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.

Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1 461 659 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) co stanowi 6,35% udziału w ogólnej liczbie głosów”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ