Home Biznes NTT SYSTEM SA (12/2022) Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

NTT SYSTEM SA (12/2022) Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy nr 22/1383/WLK/06 o wielocelowy limit kredytowy (dalej „Limit”) w wysokości 9.850.000,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) w EUR z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej:”Bank”). Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Limit przeznaczony jest na

– finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, z włączeniem do Limitu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami. Kredyt w Rachunku Bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 9.100.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy euro).

-pokrycie zobowiązań wynikających z wystawionej na zlecenie Spółki gwarancji zapłaty za towary dostarczane w ramach umowy dystrybucyjnej z kontrahentem(dalej „Gwarancja). W formie gwarancji bankowych udzielanych na zlecenie Klienta, do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro). Okres ważności wnioskowanych Gwarancji nie może wykraczać poza 30 czerwca 2024 roku.

-kredyt obrotowy dedykowany do rozliczenia gwarancji w ramach Limitu. W formie krótko terminowych Kredytów Obrotowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej równowartości 750.000,00 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro);

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest:

1. udzielone Bankowi pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Klienta prowadzonymi przez Bank

2. oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego w zakresie zapłaty kwoty do maksymalnej wysokości 150% kwoty Limitu

3. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 6.400.530,00 EUR (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy pięćset trzydzieści euro)

4. hipoteka umowna do 100% Limitu tj. 9.850.000,00 EUR (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy euro) ustanowiona na rzecz Banku na I miejscu – podwyższenie obecnego pierwszorzędnego wpisu i zamiana wierzytelności – na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, opisanej w księdze wieczystej KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych),

5.zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych do sumy 80.000.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) – zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym na mocy Umowy nr 2004/1001618733

Bank wyraża zgodę na zwolnienie prawnych zabezpieczeń: kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na mocy Umowy nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami oraz wystawionej Gwarancji.

Oprocentowanie Kredytu w Rachunku Bieżącym jest zmienne i stanowi sumę Stawki bazowej 1M EURIBOR oraz marży Banku. Oprocentowanie Kredytu Obrotowego jest ustalane w oparciu o Stawkę bazową EURIBOR odpowiednią dla okresu wykorzystania tego kredytu 1M / 3M oraz marżę Banku .

Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych

dla tego rodzaju umów

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ