Home Biznes ZUE SA (30/2022) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

ZUE SA (30/2022) Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 1 czerwca 2022 r. obustronnie podpisanej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą Warszawie (PKP PLK) pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót na stacji Zakopane w zakresie zwiększającym możliwości eksploatacyjne stacji w ramach Projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 20,8 mln zł netto (Umowa), łączna wartość netto umów zawartych z spółkami grupy kapitałowej PKP PLK a ZUE w okresie od dnia 17 lutego 2022 r. wyniosła ok. 41,5 mln zł netto.

Współpraca Spółki z PKP PLK w ramach wskazanej powyżej łącznej wartości umów, obejmuje w szczególności Umowę. Termin realizacji prac w ramach Umowy został ustalony na czas ok. 583 dni od daty podpisania Umowy.

Współpraca z PKP PLK w ramach Umowy odbywa się na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia jej realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy). Okres gwarancji/rękojmi udzielonej przez Spółkę oraz rękojmi wynosi 48 miesiące. Umowa określa możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. niewykonania w terminie etapu Umowy, czy też odstąpienia od umowy przez PKP PLK z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ