Home Biznes PAMAPOL SA (36/2022) Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

PAMAPOL SA (36/2022) Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 24 października 2022 r. otrzymał od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiadomienie o następującej treści:

„FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 3c, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440 („Towarzystwo”), działając w imieniu własnym jako zarządzający funduszu FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”, „FORUM 109 FIZ”) wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1672 („Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.; „Ustawa o Ofercie”) w brzmieniu sprzed 30 maja 2022 r., zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872), niniejszym zawiadamia o zmianie stanu posiadania głosów w spółce PAMAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Ruścu („Spółka”) z 81,29% do 85,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku zawarcia w dniu 17 października 2022 r. oraz rozliczenia w dniu 19 października 2022 r. transakcji nabycia przez podmiot zależny Zawiadamiającego: MP INWESTORS S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu („MP INWESTORS”), 1.459.946 akcji Spółki w ramach wezwania ogłoszonego przez MP INWESTORS oraz Fundusz w dniu 24 sierpnia 2022 r.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Fundusz oraz MP INWESTORS ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”). Przedmiotem Wezwania było 6.502.643 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, co stanowiło wszystkie akcje Spółki poza akcjami posiadanymi pośrednio przez wzywających, tj. Fundusz oraz MP INWESTORS, które bezpośrednio posiadane były przez spółkę Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu („AMERYKANKA”).

W dniu 17 października 2022 r. doszło do zawarcia, a w dniu 19 października 2022 r. do rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w ramach Wezwania, w wyniku czego podmiot zależny Funduszu: MP INWESTORS, nabył 1.459.946 akcji Spółki, stanowiących 4,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.459.946 głosów, stanowiących 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Przed zdarzeniami opisanymi w pkt I udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosił 81,29%, a Zawiadamiający posiadał pośrednio poprzez spółkę AMERYKANKA 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Po zdarzeniach opisanych w pkt I, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 29.707.353 akcji Spółki, stanowiących 85,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 29.707.353 głosów, stanowiących 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce:

1) FORUM 109 FIZ posiada:

a) pośrednio poprzez spółkę zależną MP INWESTORS 1.459.946 akcji Spółki, stanowiących 4,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.459.946 głosów, stanowiących 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) pośrednio poprzez spółkę zależną AMERYKANKA 28.247.407 akcji Spółki, stanowiących 81,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów, stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2) brak jest innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, które posiadają akcje Spółki.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, FORUM 109 FIZ posiada podmioty zależnę posiadające akcje Spółki: MP INWESTORS S. r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ruścu.

V. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, nie występowały ani nie występują wobec funduszy zarządzanych przez Towarzystwo osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie.

VI. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 2 i 3 USTAWY O OFERCIE

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, Zawiadamiający, ani żaden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, ani żaden z ich podmiotów zależnych, nie posiadali przed zdarzeniami opisanym w pkt I ani nie posiadają aktualnie instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie. Tym samym funduszom zarządzanym przez Towarzystwo nie przysługiwało ani nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz pkt 8) Ustawy o Ofercie.

VII. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW ORAZ JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi w przypadku funduszy zarządzanych przez Zawiadamiającego odpowiednio: 29.707.353 głosów oraz 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ