Home Biznes ANSWEAR.COM SA (22/2022) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego

ANSWEAR.COM SA (22/2022) Rejestracja zmiany statutu Spółki Answear.com S.A. i podwyższenie kapitału zakładowego

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Zarząd Answear.com S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę statutu Spółki.

W zakresie zmiany statutu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Uczestników Programu Motywacyjnego. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 867.245,25 zł do kwoty 874.702,75 zł nastąpiło w drodze emisji 149.150 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

W związku z rejestracją podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

– 14.671.000 akcji serii A, uprawniających do 14.671.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– 367.000 akcji serii B, uprawniających do 367.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

– 311.000 akcji serii C, uprawniających do 311.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

– 1.841.000 akcji serii D, uprawniających do 1.841.000 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

– 154.905 akcji serii E, uprawniających do 154.905 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

– 149.150 akcji serii F, uprawniających do 149.150 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ogólna liczba głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy po rejestracji podwyższenia wynosi 17.494.055 głosów.

Podwyższenie kapitału zakładowego stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego zgodne § 5 Statutu Spółki, nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/08/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego, w związku z oświadczeniem Zarządu w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego z dnia 16 września 2022 r., sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zmienione jednostki Statutu to § 4 ust. 1 oraz w ramach § 4 ust. 1 Statutu Spółki dodano pkt 6.

Wartość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 8.347,25 zł.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ