Home Biznes BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że powziął informację o tym, iż 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie wybrał ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: „Budowę budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu”.

Wartość oferty: 367 509 000,00 zł netto, w tym:

– zamówienie podstawowe: 319 412 000,00 zł netto

– zamówienie opcjonalne: 48 097 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: za datę rozpoczęcia robót przyjmuje się datę podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 30.11.2026 r.

Okres gwarancji: 96 m-cy

Okres rękojmi: 96 m-cy

Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 2% wynagrodzenia brutto (bez uwzględnienia zakresu opcjonalnego)

Maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za Wady, jak również z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony, nie przekroczy 20% Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego niewykonania niniejszej Umowy przez Zamawiającego, w tym również z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony, nie przekroczy 5% Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Naliczenie kar umownych należnych Zamawiającemu w przypadkach przewidzianych w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych, przy czym nie może przekroczyć łącznie maksymalnie 15 % Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ