Home Biznes EFEKT SA (14/2022) Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej „EFEKT”

EFEKT SA (14/2022) Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze Spółkami z Grupy Kapitałowej „EFEKT”

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (Spółka, Emitent), nawiązując do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26.05.2022 r. zawierającego informację o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. ze spółkami zależnymi, informuje, że w dniu dzisiejszym został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Plan Połączenia).

W związku z tym Zarząd „EFEKT” S.A. przekazuje w załączeniu Plan Połączenia, przygotowany na podstawie art. 499§1 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z art. 514§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 oraz art. 500§2ą Kodeksu spółek handlowych:

1. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego;

2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

3. w wyniku połączenia nie dojdzie do wydawania akcji Spółki Przejmującej udziałowcom Spółek Przejmowanych oraz do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie jest także przewidywana zmiana statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. Z tych też przyczyn Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 §1 pkt 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych;

4. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom okresowe sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym, zgodnie z art. 499§4 Kodeksu spółek handlowych;

5. w związku z okolicznościami przywołanymi w pkt 3 i 4 powyżej do Planu Połączenia nie zostały dołączone dokumenty wymienione w art. 499§2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i w art. 499§2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych – w odniesieniu do Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ