Home Biznes STARHEDGE SA (14/2022) Zawarcie umowy objęcia akcji

STARHEDGE SA (14/2022) Zawarcie umowy objęcia akcji

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Starhedge S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych zawarł z Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Inwestor”) umowę subskrypcji prywatnej objęcia akcji serii E („Umowa Objęcia Akcji”). Zawarcie tej umowy nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o treści której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. („Uchwała Emisyjna”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Objęcia Akcji, Inwestor przyjął ofertę Spółki 20.939.000 (słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda i cenie emisyjnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, za łączną kwotę 5.234.750,00 zł (słownie: pięć milionów, dwieście trzydzieści cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt złotych). Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna cena emisyjna została w całości zapłacona przez Inwestora.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ