Home Biznes RAFAMET SA (36/2022) Informacja o członku Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

RAFAMET SA (36/2022) Informacja o członku Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 31/2022, Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanego do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 27.06.2022 r.

Pan Andrzej Mucha – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Andrzej Mucha posiada wykształcenie wyższe – ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra) – specjalizacja w dziedzinie ustawodawstwa z zakresu prawa gospodarczego i postępowania cywilnego. Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Ponadto ukończył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie

i złożył egzamin sędziowski, a także aplikację radcowską wraz z egzaminem radcy prawnego. Obecnie jest radcą prawnym. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalizacja w zakresie prawa medialnego.

Doświadczenie zawodowe:

2008 – do nadal – Kancelaria Prawna Andrzej Mucha Radca Prawny _ Współpracownicy,

2006 – 11.2007 – I Wicewojewoda Małopolski (od 08.2006 r. do 09.2006 r. oraz w 11.2007 r. pełnił obowiązki Wojewody Małopolskiego),

2005 – 2006 – członek Wojewódzkiej Komisji ds. restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

2004 – 2007 – arbiter – przewodniczący zespołu arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie,

2004 – członek (a następnie wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej „Apollo Film” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

2003 – 2006 – obsługa prawna Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ośrodka Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Kultury – samodzielne stanowisko radcy prawnego przy obsłudze ww. jednostek i instytucji,

2001 – 2003 – wykładowca prawa administracyjnego (prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

2000 – 2002 – Dyrektor Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw w Krakowie,

2000 – 2003 – Wiceprezes Stowarzyszenia KATON w Krakowie,

2000 – 2006 – członek (egzaminator) stałej Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,

1998 – do nadal – współpraca z Wydawnictwem INFOR w Warszawie – publikacje prawnicze w „Gazecie Prawnej”, „Radcy Prawnym”, „Wspólnocie” i „Samorządzie Terytorialnym”,

1998 – 2006 – Małopolski Urząd Wojewódzki – referent prawny, następnie radca prawny oraz Kierownik Oddziału Obsługi Prawnej Urzędu w Wydziale Prawnym i Nadzoru,

1997 – doradca prawny – asystent w firmie „MASPEX” Wadowice Sp. z o.o.

Pozostałe informacje:

Pan Andrzej Mucha oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ