Najnowsze

DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury. BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/22 z dnia 25 maja 2022 roku.

Zmiany statutu polegały na:

1) Nadaniu § 7 ust. 1 i 2 brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.125.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

2. Na kapitał zakładowy składa się 9.650.152 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

2) Nadaniu §7 ust. 4 pkt 8 brzmienie:

76.705 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji serii H.,

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ