Home Biznes EFEKT SA (4/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

EFEKT SA (4/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2022 roku, Emitent zawarł przed notariuszem w formie aktu notarialnego ze Sprzedającym, nie będącym podmiotem powiązanym z podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta, umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu przy ulicy Zachodniej nr 109 w Łodzi, o obszarze 814 m2 oraz prawo własności usytuowanego na tym gruncie budynku biurowo-usługowego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, wobec nie skorzystania przez Miasto Łódź z przysługującego mu na podstawie Uchwały nr XXV/589/16 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (art. 109 ust. 1 pkt. 4A przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) prawa pierwokupu.

Umówiona cena w kwocie 4.100.472,88 zł (cztery miliony sto tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) brutto, została zapłacona przez Emitenta w całości ze środków własnych, przed podpisaniem wskazanej umowy, na rachunek bankowy Sprzedającego.

W ramach uzgodnionej ceny sprzedaży, Sprzedający równocześnie przeniósł na Emitenta roszczenia, szczegółowo opisane w treści warunkowej umowy sprzedaży, o których Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 21/2021, której postanowienia, zostały w całości powtórzone w treści zawartej w dniu 15 lutego 2022 roku umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków.

Pozostałe warunki zawartej umowy, nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ