Home Biznes AC SA (5/2023) Podjęcie przez Zarząd AC S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

AC SA (5/2023) Podjęcie przez Zarząd AC S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd AC S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, Zarząd AC S.A. podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (dalej jako „Akcje Własne”).

W wykonaniu ww. upoważnienia Zarząd Spółki określił liczbę Akcji Własnych mających być przedmiotem nabycia przez Spółkę na 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) oraz postanowił ustalić warunki, terminy i zasady przeprowadzenia publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz określić harmonogram nabywania Akcji Własnych zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji

Własnych stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

Poniżej Spółka przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące realizacji skupu Akcji Własnych:

1. cena nabycia jednej Akcji Własnej wyniesie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych),

2. podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu skupu akcji Własnych jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie,

3. harmonogram skupu Akcji Własnych:

Data rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 stycznia 2023 r.

Data zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 31 stycznia 2023 r.

(do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji nabywanych poza zorganizowanym systemem obrotu oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 03 lutego 2023 r.

4. w przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż 875.000 Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji była równa 875.000, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem zdania następnego. Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 875.000 a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez Akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania akcji w liczbie 875.000, a w przypadku ofert sprzedaży na taką samą liczbę akcji, od akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży wcześniej.

Podstawa prawna: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 16 stycznia 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ