Home Biznes WAWEL SA (21/2022) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

WAWEL SA (21/2022) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Wawel S.A. (dalej jako: „Spółka”) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 31 sierpnia 2022 r. zawiadomienia złożonego przez Panią Laurę Silvię Opferkuch, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy.

Treść zawiadomienia, które otrzymała Spółka i o którym mowa powyżej, została przesłana w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej), przy czym na potrzeby niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki cytuje pełną treść zawiadomienia w języku polskim:

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Ja niżej podpisana Laura Opferkuch (dalej jako: „Zawiadamiającą”), działając w imieniu własnym, niniejszym w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) (dalej jako: „Ustawa”), informuję, że w związku z nabyciem przez Zawiadamiającą 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) akcji spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014525, posiadającej REGON: 350035154 oraz NIP: 676-007-68-68 (dalej jako: „Wawel S.A.” lub „Spółka”), stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do setnej procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., zmianie uległa liczba akcji w kapitale zakładowym Wawel S.A. posiadanych przez Zawiadamiającą oraz przez Zawiadamiającą łącznie z Nicole Opferkuch – Richter (powinowata w rozumieniu art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy) na podstawie dziedziczenia (raport bieżący nr 17/2019) za pośrednictwem spółki prawa szwajcarskiego działającej pod firmą Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) (dalej jako: „Hosta International AG”), która bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółek zależnych tj. (i) spółki działającej pod firmą WIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kazimierza Morawskiego 5, 30-102 Kraków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032131, posiadającej REGON: 357138070 oraz NIP: 675-122-66-24 (dalej jako: „WIK sp. z o.o.”), oraz (ii) Wawel S.A. posiada 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A., w następujący sposób:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana liczby akcji posiadanych przez Zawiadamiającą nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2022 roku w wyniku rozliczenia transakcji zawartych wskutek wezwania do zapisywania się na 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) akcji spółki Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedna setna procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do setek procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., ogłoszonego przez Zawiadamiającą w dniu 18 lipca 2022 r. na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 73 ust. 3, art. 75 ust. 3 pkt 6, art. 87 ust. 4 pkt 1 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 maja 2022 r („Wezwanie”). W wyniku rozliczenia Wezwania Zawiadamiająca nabyła łącznie 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) akcji Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedna setna procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do setek procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału, której dotyczy zawiadomienie i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiająca nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki. Zawiadamiająca za pośrednictwem spółki pod firmą WIK sp. z o.o., Hosta International AG i Wawel S.A posiadała 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i uprawniających łącznie do 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wawel S.A.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Wawel S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiająca posiada bezpośrednio 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) akcji Wawel S.A., stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% (słownie: jedną setną procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniającą do 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01 % (słownie: jedna setna procenta) na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.

Zawiadamiająca posiada także za pośrednictwem Hosta International AG i jej spółek zależnych – WIK sp. z o.o. oraz Wawel S.A. łącznie 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., z czego:

(i) Hosta International AG posiada bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.;

(ii) WIK sp. z o.o. (spółka zależna od Hosta International AG) posiada 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A.,

(iii) Wawel S.A. (spółka zależna Hosta International AG bezpośrednio oraz z pośrednictwem WIK sp. z o.o.) posiada 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji własnych Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Łącznie bezpośrednio i pośrednio Zawiadamiająca posiada 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji Spółki uprawniających do 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Wawel S.A.:

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającej, posiadającym akcje Wawel S.A. jest Hosta International AG, która posiada bezpośrednio 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 57.040 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 3,80% (słownie: trzy i osiemdziesiąt setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. oraz która to spółka posiada pośrednio poprzez podmiot od niej zależny – spółkę WIK sp. z o.o. 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) akcji stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających do 724.721 (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 48,32% (słownie: czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., a także, która to spółka za pośrednictwem Wawel S.A. posiada 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Wawel S.A. i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 207.909 (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A., stanowiących 13,86% (słownie: trzynaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A. co łącznie stanowi 989.670 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji stanowiących 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i 65,99% (słownie: sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:

Brak jest w stosunku do Zawiadamiającej podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Zawiadamiająca nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji Wawel S.A. jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Zawiadamiająca nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3), 7) i 8) Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Zawiadamiającą wraz z podmiotami zależnymi wynosi 989.838 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji stanowiących w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) udziału w kapitale zakładowym Wawel S.A. i w przybliżeniu 66% (słownie: sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wawel S.A, z zastrzeżeniem, że Wawel S.A. nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, w tym prawa głosu, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ