Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 17/2022 z dnia 4 maja 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, którego zaopiniowanie przewidywane jest w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ, jak również Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu

6 planowanego porządku obrad ZWZ zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ