Home Biznes ZUE SA (37/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

ZUE SA (37/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy ZUE a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. (Zamawiający), dotycząca realizacji inwestycji pn. „Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowozachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137.” (Umowa).

Spółka informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wartość netto Umowy: 37,3 mln zł.

Wartość brutto Umowy: 45,9 mln zł.

Termin realizacji zadania: 15 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę wynosi 7 lat. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu prac w ustalonych terminach czy też opóźnienia w usunięciu wad. Spółka zapłaci również Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 10% wartości brutto Umowy.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1,4 mld zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ