Home Biznes SHOPER SA (11/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.

SHOPER SA (11/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Shoper S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał oświadczenia, zgodnie z którymi akcjonariusze Spółki: V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk w wykonaniu uprawnień osobistych przewidzianych w §8 ust.6 Statutu Spółki, powołali z dniem 1 czerwca 2022 roku do składu Rady Nadzorczej Shoper S.A.:

1. Pana Rafała Ałasę,

2. Pana Rafała Krawczyka,

3. Pana Jaromira Łacińskiego,

4. Pana Piotra Misztala,

5. Pana Pawła Moskwę,

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie są znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór ww. członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu Spółki, w tym w szczególności powołanie ich na członków Rady Nadzorczej Spółki nie narusza art. 18 § 1-2 oraz art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie zostali również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Pan Rafał Ałasa uzyskał tytuł magistra w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Posiada certyfikat zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA) wydany przez Chartered Financial Analyst Institute, oraz certyfikat zawodowy Chartered Global Management Accountant (CGMA) wydany przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Ukończył studia (Executive MBA) na The University of Chicago Booth School of Business w Stanach Zjednoczonych. Przez pięć lat zajmował się wyceną przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M_A) oraz transakcji na rynkach kapitałowych (IPO, SPO), tworzeniem raportów analitycznych na potrzeby wycen spółek giełdowych (equity research) najpierw jako Analityk (Analyst) Specjalista (Associate) a później jako Specjalista (Associate) Analityk (Analyst) w UniCredit CAIB Poland (obecnie Pekao Investment Banking). Od ponad ośmiu lat zarządza portfelem inwestycyjnym funduszy typu private equity, przeprowadza analizy finansowe oraz opracowuje strategiczne projekty inwestycyjne, w tym zajmuje się wyceną spółek oraz doradztwem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem jako Partner w Value4Capital. Prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu analiz rynkowych i sektorowych na potrzeby spółek portfelowych oraz realizacji strategii inwestycyjnej zarządzanych funduszy typu private equity, poszukiwaniu oraz oceny potencjalnych inwestycji, modelowaniu finansowym oraz doradztwie w zakresie strukturyzowania transakcji. Brał udział w licznych badaniach typu due diligence w zakresie posiadanych kompetencji. W zakresie doświadczenia zdobytego w branży, w której działa Emitent, Rafał Ałasa był członkiem Rady Nadzorczej dwóch spółek, które również są obecne w branży e-commerce: home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie.

Pan Rafał Krawczyk posiada wyższe wykształcenie informatyczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży e-commerce. Jest on jednym z założycieli Spółki. Rafał Krawczyk posiada doświadczenie w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem, koordynowaniu bieżącego funkcjonowania Spółki w szczególności w obszarze rozliczeń z partnerami Spółki, windykacji oraz finansów.

Pan Jaromir Łaciński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomicznego. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie MBA na University of Minnesota. Jaromir Łaciński posiada wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu przedsiębiorstwami. Przez piętnaście lat pełnił różne role zarządcze u niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Przez dziewięć lat pełnił funkcję Dyrektora ds. Regulacji a następnie Prezesa Zarządu GTS Energis. Posiada doświadczenie w planowaniu oraz zarządzaniu biznesem. Prowadzi działalność gospodarczą oraz przeprowadza inwestycje w spółki prawa handlowego.

Pan Piotr Misztal jest dyrektorem w firmie zarządzającej funduszami typu private equity oraz członkiem rad nadzorczych spółek portfelowych funduszu V4C Poland Plus Fund. Prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, związaną z doradztwem w zakresie zarządzania i finansów. Piotr Misztal jest absolwentem Państwowego Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: stosunki międzynarodowe. Uzyskał również dyplom z Zarządzania na ICAN Institute. W latach 1993-1998 zajmował szereg stanowisk w międzynarodowych firmach audytorskich, doradczych i bankach inwestycyjnych (KPMG, KN Wasserstein, Caspian Securities, Bank Austria), w których zajmował się m. in. audytem, doradztwem w zakresie wycen, doradztwem transakcyjnym. W latach 1998-2007 jako partner kierował polskim biurem amerykańskiej grupy funduszy inwestycyjnych typu private equity, działającej pod nazwą „The Riverside Company” działającej zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy. Od roku 2007 do dnia dzisiejszego jest związany z firmą zarządzającą funduszami typu private equity działającą pod nazwą V4C General Partner S. r.l. W zakresie doświadczenia zdobytego w branży, w której działa Emitent, Piotr Misztal był Przewodniczącym Rady Nadzorczej dwóch spółek, które również są obecne w branży e-commerce: home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Pan Paweł Moskwa posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz niemal dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w szczególności dla podmiotów gospodarczych. W ramach doświadczenia zawodowego Paweł Moskwa specjalizuje się głównie w obsłudze korporacyjnej spółek, transakcji przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w postępowaniach spornych, zarówno przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Paweł Moskwa zebrał doświadczenie jako członek organów korporacyjnych spółek (także publicznych), w tym także rad nadzorczych. Paweł Moskwa jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, studiował prawo również na Uniwersytecie Sztokholmskim oraz na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Południowej. Paweł Moskwa jest adwokatem od 2010 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ