Home Społeczeństwo i polityka Szanse na zmiany w KRS – Przegląd posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

Szanse na zmiany w KRS – Przegląd posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa

by Wiadomości Kraków
0 comment

Krajowa Rada Sądownictwa działa w ramach wiarygodnego i transparentnego procesu wybierania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 27 października 2023 r. Rada organizowała publiczne wysłuchania kandydatów zainteresowanych uzyskaniem tych stanowisk. Kandydaci prezentowali swoje doświadczenie orzecznicze i naukowe, a także dyskutowali na temat aktualnych problemów prawnych, które powinny rozstrzygnąć sądy, do których kandydowali. Członkowie Rady dokonywali oceny wystąpień i zadawali pytania. Wszyscy zainteresowani mogli śledzić wysłuchania w czasie rzeczywistym, oglądając transmisję internetową.

Do konkursu na stanowisko sędziego Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego przystąpiło pięciu kandydatów: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz, dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko – prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Tomasz Smoleń, Alojzy Skrodzki, dr hab. Krzysztof Sobieralski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada po zakończeniu tajnego głosowania zdecydowała o złożeniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie prof. Elżbiety Czarny-Drożdżejko na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast pozostali uczestnicy konkursu nie uzyskali wymaganej liczby głosów.

Konkurs na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zgromadził wielu uzdolnionych sędziów, wśród których znaleźli się Honorata Łopianowska, dr Paweł Bucoń, Jarosław Dudzicz, dr Maciej Mitera, dr hab. Piotr Telusiewicz oraz profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Grzegorz Pastuszko. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania najwięcej głosów zdobył dr hab. Grzegorz Pastuszko, który został zaproponowany Prezydentowi RP do powołania na to stanowisko.

Podczas posiedzenia KRS zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników Polskich oraz studenci prawa, mieli okazję z bliska obserwować przebieg postępowań konkursowych i wysłuchać kandydatów na sędziów.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka podkreśliła znaczenie dalszych reform wymiaru sprawiedliwości, które powinny być wprowadzone w celu wzmocnienia dotychczasowych osiągnięć. Uchwała Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów Sędziowie RP w Krakowie szczególnie zaakcentowała konieczność przeciwstawienia się próbom anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, które mają na celu zakwestionowanie legalności tych sędziów, którzy zostali powołani przez wybranego w demokratycznych wyborach Prezydenta RP. Kolejnym ważnym krokiem w reformie wymiaru sprawiedliwości powinny być działania mające na celu ujednolicenie statusu sędziów oraz usprawnienie postępowania sądowego poprzez skrócenie czasu trwania procesów.

Rada rozpatrzyła 11 wniosków dotyczących cofnięcia zgłoszeń udziału w konkursach, przyjmując do wiadomości cztery oświadczenia woli pozostania na stanowisku sędziowskim: jedno z nich zostało zaakceptowane, trzy zostały odrzucone.

Rada przeanalizowała cztery wnioski o stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku, z których jeden został umorzony. Ponadto zajęła się dwoma kandydaturami do sądów powszechnych oraz przeanalizowała wniosek egzaminowanego aplikanta aplikacji prokuratorskiej, który ubiegał się o wybór na stanowisko asesorskie. Przeanalizowano również cztery odwołania od podziału czynności oraz trzy zastrzeżenia kandydatów, dotyczące pozostawienia ich karty zgłoszenia bez dalszego biegu.

Krajowa Rada Sądownictwa przeanalizowała trzy skargi postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, uznając je za niedopuszczalne, oraz przyjrzała się sześciu projektom aktów prawnych, wyrażając swoje stanowisko w tym zakresie.

PAP SA gwarantuje, że komunikaty publikowane w serwisie są prezentowane bez żadnych zmian w ich treści i formie, jaką dostarczył nadawca. Nadawca odpowiada za autentyczność publikowanych informacji, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ