Home Praca Kraków Specjalista ds. badań i analiz (2 etaty) | Miasto Kraków

Specjalista ds. badań i analiz (2 etaty) | Miasto Kraków

by Wiadomości Kraków
0 comment

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • dofinansowanie do kart sportowo – rekreacyjnych,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • rozwój umiejętności poprzez udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Chcesz pracować w kreatywnym i pełnym pasji Zespole?

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w Krakowie

i dołączenia do grona naszych pracowników! 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
Ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze na stanowisko:
Specjalista ds. badań i analiz w Zespole Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej w wymiarze 2,0 etatów (2 etaty) 

1.Wymagania niezbędne:

 • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • Poziom wykształcenia zawodowego: wyższe.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

2.Wymagania dodatkowe:

 • Preferowany kierunek wykształcenia: socjologia.
 • Obsługa komputera w zakresie: pakietu MS Office, w tym Excel – biegła obsługa komputera.
 • Wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska pracy:
  1. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
  2. Znajomość socjologicznych metod i technik badawczych,
  3. Umiejętność analizy i interpretacji danych,
  4. Umiejętność współdziałania w zespole zadaniowym oraz inicjowania i koordynowania działań partnerskich.
  5. Inne (Mile widziane):
  6. doświadczenie, w tym zawodowe związane z realizacją badań społecznych
  7. znajomość programów do analizy danych ilościowych innych niż MS EXCEL,
  8. znajomość programów do analizy danych jakościowych,
  9. podstawowa znajomość środowiska serwisów internetowych, w tym technologii CMS (Content Managment System),
  10. komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski,
  11. Pożądane cechy osobowości: Odpowiedzialność, samodzielność, zorientowanie na rezultaty pracy, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.  

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Konceptualizacja i realizacja analiz/badań, w tym pozyskiwanie i gromadzenie danych, organizowanie procesu analityczno-badawczego, analiza, interpretacja i ilustracja danych,
 • Opracowywanie raportów i materiałów z analiz/badań, w tym zgodnie z bieżącymi potrzebami Ośrodka,
 • Agregacja i selekcja informacji w ramach różnorodnych narzędzi,
 • Współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych,
 • Prezentacja wyników realizowanych zadań na konferencjach, spotkaniach itp.,
 • Współpraca z Zespołem oraz osobami i podmiotami zaangażowanymi w realizację działań Zespołu,
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań,
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań, 
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań. 

4. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna z potwierdzeniem zapoznania się przez Kandydata,
 • oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument mają obowiązek złożyć kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy),
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 • Kandydat może także złożyć list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV), pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach. 

 Wymagany kwestionariusz i oświadczenia dostępne do pobrania na stronie:  https://bip.malopolska.pl/ropswkrakowie,m,425448,2023.html

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
 • miejsce wykonywania pracy – Kraków, ul. Piastowska 32;
 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska; 
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

NIE*

7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:

 • w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS,
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@rops.krakow.pl – w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego,
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego, w terminie do dnia 25 września 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
 • selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia. 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie. 

Aplikuj na: https://jobtime.pl/praca/116399/Specjalista-ds-badan-i-analiz-2-etaty.html

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ