Home Praca Kraków Oferta pracy na stanowisko: Młodszy referent ds. asystencko-organizacyjnych (Kraków)

Oferta pracy na stanowisko: Młodszy referent ds. asystencko-organizacyjnych (Kraków)

by Wiadomości Kraków
0 comment
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko młodszy referent ds. asystencko-organizacyjnych.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika z powodu usprawiedliwionej nieobecności
Wymagania niezbędne:
1) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oraz niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3) Nieposzlakowana opinia,
4) Wykształcenie: co najmniej średnie.
Mile widziane:
1. Znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet ms office;
2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki lub innym o charakterze asystencko-organizacyjnym,
3. Umiejętność pracy w zespole, 
4. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne oraz kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność i terminowość.
Zakres obowiązków:
1. Obsługa sekretariatu, m.in.: 
a) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji,
b) prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych, 
c) prowadzenie kalendarium spotkań Dyrektora ROPS, 
d) rejestracja poczty przychodzącej oraz obsługa centrali telefonicznej.
2. Realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynku.
3. Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.
4. Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zawartych umów dotyczących funkcjonowania jednostki.
5. Prowadzenie ewidencji posiadanych materiałów biurowych i dbanie o ich ciągły dostęp.
6. Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
2. kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

Druki do pobrania na stronie: 
https://bip.malopolska.pl/ropswkrakowie,m,425448,2023.html

Jednocześnie informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie po weryfikacji kwestionariusza osobowego zastrzega sobie prawo zwracania się do kandydata o dostarczenie innych dokumentów.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:
1. praca biurowa;
2. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
 miejsce wykonywania pracy – Kraków, ul. Piastowska 32;
 budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
 w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.
3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6 %
Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów:
a) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na Dziennik Podawczy lub pocztą na adres ROPS (u. Piastowska 32, 30-070 Kraków),
b) pocztą elektroniczną na adres: nabory@rops.krakow.pl,
c) za pośrednictwem portalu ePUAP 
w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 12 422-06-36 wew. 31.

Źródłowe ogłoszenie o pracę: https://jobtime.pl/praca/114365/Mlodszy-referent-ds-asystencko-organizacyjnych.html

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ