Home Biznes EFEKT SA (15/2022) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowi

EFEKT SA (15/2022) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowi

by Wiadomości Kraków
0 comment

Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia: KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403, której dokumentacja przechowywana jest w Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków wysokość kapitału zakładowego (w pełni pokrytego): 4.995.450,00. Identyfikator NIP: 6760077402 REGON 1413856 (jako spółka przejmująca – dalej: „EFEKT” lub „Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi:

spółką pod firmą: EFEKT-HOTELE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291697, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 24.000.000 zł NIP: 9451877649, Regon: 357043464 – (dalej: „Spółka przejmowana 1”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

spółką pod firmą: : „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. 31-323 Kraków, Opolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244810, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, wysokość kapitału zakładowego 26.800.000 zł NIP: 9452045402, Regon: 120134130- (dalej: „Spółka przejmowana 2”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt l) k.s.h, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

W związku z powyższym Zarząd Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. informuje, że: 1. Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady łączenia określone zostały w „Planie Połączenie Spółek: Korporacja Gospodarcza „EFEKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (jako spółka przejmująca) : EFEKT-HOTELE S.A. z siedzibą w Krakowie oraz „LIDER HOTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (jako spółka przejmowana)”, sporządzonym w dniu 26 maja 2022 r. (dalej: Plan Połączenia). 2. Planu Połączenia nie ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponieważ, zgodnie z art. 500§2ą Kodeksu spółek handlowych, został on w dniu 26 maja 2022 r. bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: http://www.efektsa.pl/plan-polaczenia-spolek.html?1_8 oraz na stronach internetowych Spółek przejmowanych http://www.krakowexpress.pl/upload/home/big/planpolaczenia2022.pdf. oraz planpolaczenia2022.pdf (premierkrakowhotel.pl).

Plan Połączenia opublikowany również został w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 26 maja 2022 r. 3. Zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, Zarząd Spółki może sporządzić sprawozdanie uzasadniające połączenie na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych 4. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej, które nie były sporządzone zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia) w siedzibie Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. przy ul. Opolskiej 12 w miejscowości Kraków oraz na stronie internetowej Korporacji Gospodarczej „EFEKT” S.A. (www.”efektsa”.pl) nieprzerwanie od dnia 26 maja 2022 r. do dnia powzięcia uchwały łączeniowej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ