Home Biznes KCI SA (3/2022) Terminy publikacji raportow okresowych w 2022 roku

KCI SA (3/2022) Terminy publikacji raportow okresowych w 2022 roku

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarzad spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) działajac na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji biezących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkow uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim („Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportow okresowych w roku 2022:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 26 kwietnia 2022 roku

2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku

3. Skonsolidowany raport połroczny za I połrocze 2022 roku – 23 września 2022 roku

4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.

Zgodnie z przepisem § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Ponadto, Emitent informuje, ze działajac na podstawie przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie bedzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna : § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ